Alicja Sandomierska

adwokat

Tematyką odpowiedzialności za błędy medyczne, w tym za zakażenia szpitalne, interesuję się od bardzo wielu lat. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką we Wrocławiu.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zakażenie podczas cesarskiego cięcia

Alicja Sandomierska04 stycznia 2022Komentarze (1)

Staphylococcus epidermidis jest bakterią powszechnie występującą na błonach śluzowych jamy ustnej, nosa, gardła, a także w drogach moczowo-płciowych, jelicie grubym oraz na skórze. Dla osób zdrowych nie jest zagrożeniem, ale u pacjentów po przebytych operacjach, którzy mają osłabioną odporność może wywołać niebezpieczny wstrząs septyczny.

Jest jedną z głównych przyczyn zakażeń wewnątrzszpitalnych. Zajmuje trzecie miejsce na liście najczęściej wywołujących je patogenów.

Zakażenie podczas cesarskiego cięcia – w jaki sposób do niego doszło? – historia z życia wzięta

Zakażenie podczas cesarskiego cięcia

Pacjentka w 39 tygodniu ciąży została przyjęta na oddział położniczy. Dziecko było ułożone poprzecznie, dlatego zaplanowano wykonanie zabiegu cesarskiego cięcia. Ze względu na to, że akcja porodowa rozpoczęła się wcześniej, zabieg został wykonany w terminie wcześniejszym niż planowany.

W pierwszej dobie po cesarskim cięciu u pacjentki pojawił się silny ból w podbrzuszu. Zostało to zbagatelizowane przez lekarzy. W drugiej dobie od zabiegu doszło do wstrząsu septycznego o gwałtownym przebiegu. Spowodował on wielonarządową niewydolność. Stwierdzono zapalenie otrzewnej, dla którego punktem wyjścia były narządy rodne.

W wyniku powyższego konieczne było wykonanie operacji. Dla ratowania życia pacjentki usunięto jej macicę i jajowody. Po jej zakończeniu kobieta pozostawała w śpiączce farmakologicznej. W stanie ciężkim, z silnym wstrząsem septycznym została przewieziona na oddział intensywnej terapii. Przebywała tam ponad trzy tygodnie. W tym czasie uzyskano wyniki badań materiału pobranego podczas operacji, które potwierdziły że gronkowiec  Staphylococcus epidermidis był przyczyną sepsy.

Poczytaj o zadośćuczynieniu za zakażenie gronkowcem złocistym >>

Podczas pobytu pacjentki na oddziale intensywnej terapii okazało się, że konieczne jest wykonanie kolejnych zabiegów. W tym czasie pacjentce usunięto także wyrostek robaczkowy i pęcherzyk żółciowy.

Kiedy jej stan się ustabilizował, została przeniesiona na Oddział Ginekologiczny, gdzie przebywała kolejne tygodnie.

Jaki był stan pacjentki po wyjściu ze szpitala?

W czasie leczenia matka nie miała kontaktu z nowo narodzonym dzieckiem. Przez blisko 2 miesiące noworodkiem zajmowała się rodzina. Po usunięciu macicy i jajowodów kobieta nie będzie mogła mieć więcej dzieci. Wycięcie pęcherzyka żółciowego sprawiło, że będzie musiała przestrzegać także specjalnej diety. Poza tym po kilku zabiegach relaparotomii i stosowania drenażu pacjentka ma wiele blizn.

Oprócz konsekwencji dla zdrowia fizycznego w znacznym stopniu ucierpiała także jej psychika. Trudna do zaakceptowania była dla niej utrata płodności, którą utożsamia z utratą kobiecości. W wyniku tego ucierpiały także jej kontakty seksualne z mężem.

W związku z dużym uszczerbkiem na zdrowiu,  który poniosła, postanowiła pozwać szpital o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 150 000 zł.

Co ustalono podczas procesu?

W momencie zgłoszenia się do szpitala pacjentka przedstawiła wyniki badań mikrobiologicznych z wymazów z odbytu i pochwy, w których wykryto m.in. gronkowca Staphylococcus epidermidis. W toku postępowania biegli uznali, że w takiej sytuacji obowiązkiem szpitala było powtórzenie badań. Powinny one jednoznacznie stwierdzić czy obecność ww. bakterii była przypadkowa, czy też u pacjentki rozpoczął się proces zakażenia dróg rodnych.

W tym celu wystarczyło wykonać morfologie i oznaczyć poziom białka. Pozwoliłoby to potwierdzić lub wkluczyć toczący się proces zapalny. Na oddziale pobrano jednak jedynie wymaz z pochwy. Zlekceważenie faktu wykrycia u pacjentki potencjalnie chorobotwórczych bakterii Staphylococcus epidermidis było dużym błędem ze strony personelu medycznego. Zabieg cesarskiego cięcia predysponował ją bowiem do zakażenia bakterią lub innym patogenem, któremu gronkowiec utorował drogę.

Biegli wskazali, że pierwotną przyczyną dalszych powikłań było, potwierdzone później zakażenie bakterią Staphylococcus epidermidis oraz grzybami. Poza tym lekarze zbagatelizowali podwyższony poziom leukocytów we krwi pacjentki oraz silny ból brzucha, który zgłaszała w pierwszej dobie po zabiegu. Uznali, także że przedstawione dowody pozwalają uznać przypadek za zakażenie wewnątrzszpitalne.

Sąd zasądził zadośćuczynienie

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz powódki 150 000 zł zadośćuczynienia wraz z należnymi odsetkami. Sąd ustalił także odpowiedzialność pozwanego za szkody mogące powstać u powódki w przyszłości w związku z pobytem w pozwanym szpitalu. Ponadto Sąd zobowiązał szpital do pokrycia kosztów postępowania sądowego.

***

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym MSSA

Zakażenie gronkowcem złocistym jest jednym z najczęściej występujących zakażeń szpitalnych. Jedna z klientek mojej kancelarii została zakażona gronkowcem w trakcie zabiegu operacyjnego barku, a dokładniej jego szczepem staphylococcus aureus – mssa.

Prawomocny jest już wyrok, w którym Sąd zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie w wysokości 65.000,00 zł, odszkodowanie w wysokości 2.880,00 zł oraz ustanowił odpowiedzialność szpitala na przyszłość… [Czytaj dalej…]

 

odszkodowanie za zakażenie gronkowcemZakażenie gronkowcem złocistym jest jednym z najczęściej występujących zakażeń szpitalnych. Jedna z klientek mojej kancelarii została zakażona gronkowcem w trakcie zabiegu operacyjnego barku, a dokładniej jego szczepem staphylococcus aureus – mssa.

Prawomocny jest już wyrok, w którym Sąd zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie w wysokości 65.000,00 zł, odszkodowanie w wysokości 2.880,00 zł oraz ustanowił odpowiedzialność szpitala na przyszłość.

Zakażenie gronkowcem w trakcie
zabiegu operacyjnego

Moja Mocodawczyni miała zaplanowaną operację stawu barkowego. Jak wynikało z dokumentacji medycznej przebiegła ona bez powikłań. W kilka dni po zabiegu operacyjnym została wypisana do domu.

Już kolejnego dnia z wysoką gorączką i bólami zgłosiła się na ostry dyżur w szpitalu, w którym była przeprowadzona operacja. Zostały jej wówczas przepisane leki, lecz pomimo ich zażywania samopoczucie mojej Mocodawczyni nie ulegało poprawie.

Przez kilka tygodni od wyjścia ze szpitala utrzymywały się silne dolegliwości bólowe oraz gorączka. Pomimo kolejnych wizyt w szpitalu, bagatelizowano zgłaszane przez nią dolegliwości.

W związku z powyższym, moja Mocodawczyni zgłosiła się na prywatną wizytę lekarską. Lekarz zalecił jej wówczas wykonanie  badania USG. Wynik badania wykazał  płyn w okolicach operowanego miejsca (wysięk w stawie). Mojej klientce zalecono wykonanie badań mikrobiologicznych.

Wyniki tych badań wykazały nieliczny wzrost gronkowca złocistego (staphylococcus aureus), szczep MSSA wrażliwy na metycylinę.  Z otrzymanymi wynikami moja Mocodawczyni ponownie zgłosiła się do szpitala, gdzie ostatecznie została poddana leczeniu.

Wnioski biegłych sądowych

Staphylococcus aureus jest jednym z najczęstszych drobnoustrojów powodujących zakażenia szpitalne. W dniu przyjęcia mojej Mocodawczyni do szpitala, jak również w trakcie przeprowadzania operacji nie stwierdzono u niej cech zapalnych w operowanym stawie.

Gronkowcowe zapalenie stawu barkowego, które ujawniło się u powódki miało bezpośredni związek z przebytym zabiegiem, bez względu na to, jakie było rzeczywiste źródło tego zakażenia.

… Takie wnioski zostały zamieszczone przez biegłych sądowych w sporządzonej opinii.

Jednocześnie biegli wskazali, że źródłem zakażenia mogły być: zakażenie bakteriami ze skóry lub błon śluzowych pacjentki (zakażenie endogenne), lub też mogło to być zakażenie endogenne (zewnątrzpochodne) szczepem gronkowca, którego źródłem mógł być zespół operujący lub środowisko szpitale.

W trakcie procesu biegli ustalili uszczerbek za zdrowiu związany z upośledzeniem operowanego stawu wynikającej z przebytego zapalenia gronkowcowego tego stawu i następowych zmian zwyrodnieniowych. Gdyby nie doszło do zakażenia gronkowcem złocistym, prawdopodobnie nie wystąpiłby uszczerbek na zdrowiu.

Co istotne na dzień przed zabiegiem operacyjnym mojej Mocodawczyni w pozwanym szpitalu przeprowadzone zostały badania mikrobiologiczne. Ich celem było ustalenia czystości bakteriologicznej.

Zbadano między innymi czystość powietrza na salach operacyjnych: małej, dużej i artroskopowej, na korytarzu, pobrano wymaz czystościowy ze stołów operacyjnych, kontenera, stołu narzędziowego, półki nad umywalką, ze stanowiska anestezjologa.

Większość posiewów było ujemnych, wyniki badań nie potwierdziły obecności bakterii gronkowca złocistego. Pomimo powyższego, z opinii wydanych na potrzeby tego postępowania przez biegłych sądowych, jednoznacznie wynika, że zachodzi wysoki stopień prawdopodobieństwa, graniczący z pewnością, iż do zakażenia powódki gronkowcem złocistym doszło w szpitalu.

Wyrok i przyznane świadczenia
za zakażenie gronkowcem

Zakażenie gronkowcem wywołało poważne powikłania pooperacyjne u mojej Mocodawczyni. Wiązało się dla niej z bólem, cierpieniem oraz spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu. Tym samym żądania skierowane przez nas do Sądu o wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i ustalenia odpowiedzialności na przyszłość zostały uznane za zasadne.

W imieniu mojej klientki pierwotnie zwróciłam się do szpitala i Ubezpieczyciela, w którym przeprowadzany był zabieg operacyjny o wypłatę na jej rzecz zadośćuczynienia i odszkodowania.

W postępowaniu przedsądowym szpital, jak i jego Ubezpieczyciel odmówili dobrowolnej wypłaty.

W związku z tym konieczne stało się wytoczenie procesu przed Sądem. Sąd uznał zgłoszone żądania za uzasadnione i  zasądził na rzecz mojej Mocodawczyni kwotę 65.000,00 zł zadośćuczynienia i 2.880,00 zł odszkodowania (zwrot kosztów leczenia). Ponadto w wyroku została ustalona odpowiedzialność na przyszłość.

*****

Przeczytaj także:

Dokumentacja medyczna

Alicja Sandomierska30 listopada 2020Komentarze (1)

Dokumentacja medycznaDokumentacja medyczna w procesach o błędy medyczne jest jednym z podstawowych dowodów. Zapisy w niej zawarte mogą mieć bowiem istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Podmiot zaś udzielający takich świadczeń jest obowiązany taką dokumentację prowadzić, przechowywać i udostępniać.

Kto może otrzymać dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicowi niepełnoletniego dziecka), bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

W sytuacji, gdy dojdzie do śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

W jakiej formie możesz uzyskać dokumentację medyczną?

Otóż zgodnie z obowiązującą ustawą, dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

Jeśli zaś chodzi o zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są one udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po ich wykorzystaniu.

Poczytaj o zadośćuczynieniu za zakażenie gronkowcem złocistym >>

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Odpłatność dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, czy też na informatycznym nośniku danych  podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, przy czym nie może przekraczać ona wysokości określonej przepisami prawa.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie powyższych okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Poczytaj też o odpowiedzialności cywilnej szpitala >>

Dokumentacja medyczna, jak wspomniałam na wstępie, jest jednym z podstawowych dowodów w procesie. Pamiętać jednak należy, iż nie jest to jedyny dowód (a przynajmniej nie powinien być), który Sąd bierze pod uwagę wydając wyrok w sprawie.

Nierzadko bowiem zdarzają się przypadki, kiedy dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób nierzetelny, czy nawet fałszowana.

Dlatego ważne jest, aby poza nią przedstawić Sądowi także inne dowody, które potwierdzą zasadność dochodzonych roszczeń.

Od 1 marca 2012 r. weszła w życie ustawa zmieniające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Znowelizowane przepisy umożliwiły poszkodowanym pacjentom dochodzenie  roszczeń pieniężnych także poza sądami.

Pacjenci zyskali bowiem możliwość kierowania swoich roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku ze zdarzeniami medycznymi do nowych podmiotów, a mianowicie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Pojęcie zdarzenia medycznego zostało przez ustawodawcę zdefiniowane jako następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takimi zdarzeniami może być:

 1. nieprawidłowa diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 2. niewłaściwe leczenia, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,

w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Kto może złożyć wniosek
do wojewódzkiej komisji?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może złożyć:

 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia stanowiących zdarzenie medyczne,
 2. spadkobiercy pacjenta – w przypadku jego śmierci.

Termin złożenia wniosku
o ustalenie zdarzenia medycznego

Przede wszystkim pamiętaj, że na złożenie wniosku masz określony termin. Wniosek może być złożony w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta stanowiących zdarzenie medyczne.

Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym  nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta, powyższy termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

Przeczytaj: Czego możesz się domagać w przypadku zakażenia w szpitalu?

Złożenie wniosku, w wyniku którego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych Twoim wnioskiem.

Postępowanie przed wojewódzką
komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych

Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, które stanowi podstawę Twoich roszczeń, stanowiło zdarzenie medyczne.

Jeśli będziesz chciał możesz uczestniczyć w posiedzeniach komisji – za wyjątkiem tej części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem.

W posiedzeniu może także uczestniczyć kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego oraz ubezpieczyciel, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

O terminie posiedzenia komisja zawiadamia co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Wyjaśnienia przed Komisją Wojewódzką

Przed wydaniem orzeczenia, komisja może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień. Do złożenia wyjaśnień mogą ponadto zostać wezwani kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, osoby, które wykonywały zawód medyczny w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital oraz inne osoby, które były w nim zatrudnione lub w inny sposób z nim związane, w okresie, w którym zgodnie z wnioskiem miało miejsce zdarzenie medyczne albo zostały wskazane we wniosku jako osoby, które mogą posiadać informacje istotne dla prowadzonego przed wojewódzką komisją postępowania oraz ubezpieczyciela.

Pamiętaj, że jeśli nie możesz stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, powinieneś usprawiedliwić swoją nieobecność.

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej na posiedzenie w celu złożenia wyjaśnień albo zeznań w charakterze świadka, wojewódzka komisja może pominąć dowód z tych wyjaśnień albo zeznań, jeśli miałyby one dotyczyć okoliczności już ustalonych w sposób niebudzący wątpliwości na podstawie innych dowodów.

Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla wydania orzeczenia wymaga wiadomości specjalnych, wojewódzka komisja zasięga opinii lekarza w danej dziedzinie medycyny albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Warto tutaj podkreślić, że opinie sporządzane w postępowaniu przed komisją są znacznie tańsze, aniżeli te sporządzane w toku postępowania sądowego.

Przeczytaj: Zakażenie szpitalne – kiedy występuje?

Wojewódzka komisja w trakcie postępowania rozpatrywać będzie dowody dowody przedstawione przez Ciebie oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciela.

Komisję może także żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej.

Ponadto komisja jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital oraz dokonywania wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala.

Wojewódzka komisja po naradzie wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem. Komisja powinna wydać orzeczenie w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Komisje orzekają w 4 osobowych składach, a ich orzeczenia zapadają większością co najmniej 3/4 głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego.

Pamiętaj, że jeśli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia w terminie 14 dni masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Świadczenia przyznawane w wyniku
postępowania przed wojewódzką komisją

Ustawa nie określa minimalnych kwot, jakich możesz domagać się w swoim wniosku. Kwoty te nie mogą być jednak wyższy niż określone w ustawie. I tak maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku:

 1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
 2. śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł.

Pamiętaj, że wojewódzka komisja nie decyduje o wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania. Komisja wydaje orzeczenie o istnieniu zdarzenia medycznego albo jego braku. Propozycję o wysokości przyznanego zadośćuczynienia i odszkodowania przedstawia ubezpieczyciel za pośrednictwem wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Jako pacjent możesz przyjąć lub odrzucić zaproponowane świadczenie. Przyjęcie proponowanego świadczenia, powoduje że musisz zrzec się dalszych roszczeń, co oznacza, że nie będziesz mógł ich dochodzić przed sądem. Pamiętaj jednak, że nie musisz się zgadzać na przyznane Ci kwoty.

Z mojego doświadczenia wynika, że kwoty proponowane przez wojewódzkie komisje nadal pozostają znacznie, niekiedy diametralnie niższe, od tych które można uzyskać na drodze postępowania sądowego.

O plusach i minusach działania wojewódzkich komisji możecie przeczytać w artykule mec. Jolanty Budzowskiej będącej członkiem takiej komisji (link do artykułu: https://pomylkalekarza.pl/).

Zakażenie w szpitalu każdorazowo niesie ze sobą pogorszenie stanu zdrowia, niejednokrotnie powodując jego utratę. W tym artykule opowiem Ci, czego możesz się domagać w przypadku zakażenia w szpitalu. Posłuchaj…

W przeważającej części przypadków, z którymi spotkałam się w trakcie procesów sądowych, zakażenie powodowało u poszkodowanych pacjentów znaczne cierpienia, dyskomfort w codziennym życiu, konieczność ponoszenia kosztów leczenia i opieki medycznej oraz rehabilitacji, czy też utratę korzyści majątkowych.

Podstawowym i często też najwyższym świadczeniem, jakie może uzyskać zakażony pacjent jest…

Zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za tzw. krzywdę niematerialną. Ma ono niejako załagodzić cierpienia i ból jakich doświadczyłeś na skutek tego, że zostałeś zakażony w szpitalu.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, które ma zrekompensować Twoje cierpienia fizyczne, jak i niekorzystne następstwa w sferze psychiki.

Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną – jego wysokość choć uznaniowa, powinna uwzględniać wszystkie związane z doznanym zakażeniem cierpienia, tak aby zrekompensować wszelkie niedogodności jakie spotkały Cię w związku z przebytym zakażeniem i spowodowaną w jego wyniku koniecznością leczenia i utratą zdrowia, a także niedogodności związane z normalnym codziennym funkcjonowaniem i radością życia.

Kolejnym roszczeniem, którego może domagać się zakażony pacjent jest…

Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu

W razie uszkodzenia ciała, czy wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany pacjent może domagać się naprawienia szkody.

Powyższe obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Pod pojęciem tych kosztów rozumieć należy m. in. koszty opieki lekarskiej, przeprowadzanych badań, zakupu lekarstw, opieki nad poszkodowanym, specjalnej diety, zakupu sprzętu medycznego, czy rehabilitacji.

Na żądanie poszkodowanego, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody powinien także wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia.

Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, może domagać się sumy potrzebnej na pokrycie kosztów niezbędnych do przygotowania do wykonywania innego zawodu, w tym np. kosztów związanych z koniecznością nabycia nowych kwalifikacji, czy zakupu jakiegoś sprzętu niezbędnego do wykonywania nowego zawodu.

Szczególną formą naprawienia szkody powstałej u zakażanego pacjenta jest…

Renta w wyniku zakażenia

Z roszczeniem przyznania renty można wystąpić w ściśle określonych przypadkach.

Renta przysługuje, gdy w wyniku zakażenia wystąpiła u pacjenta całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy jego potrzeby lub też zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy ma na celu wyrównanie różnicy pomiędzy dochodami, jakie mógłby uzyskać poszkodowany pacjent, gdyby nie doszło do zakażenia, a dochodami jakie faktycznie może uzyskiwać po zakażeniu go w podmiocie leczniczym.

Co istotne, w pewnych sytuacjach, nawet jeśli poszkodowany nie pracował w chwili zakażenia, możliwe będzie uzyskanie takiej renty.

Z kolei renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego ma na celu osiągnięcie takiego stanu rzeczy jaki istniałby gdyby nie doszło do zakażenia. Ma ona zatem niejako rekompensować dodatkowe koszty, które nie obciążały poszkodowanego przed zakażeniem, a które ponosi na skutek zakażenia.

Do kosztów tych zaliczyć można np. koszty opieki lekarskiej, specjalnego odżywiania, zakupu leków, czy rehabilitacji.

Zapamiętaj:

Jeśli zdecydujesz się na dochodzenie swoich praw, pamiętaj że możesz, ale nie musisz domagać się wszystkich wskazanych powyżej roszczeń. Możliwe jest bowiem dochodzenie jedynie wybranego roszczenia np. zadośćuczynienia.

Wówczas w przyszłości będziesz mógł wystąpić z kolejnym roszczeniem (np. o odszkodowanie). Pamiętaj tylko o obowiązujących terminach przedawnienia. Ich niedochowanie spowoduje, że narazisz się na podniesienie przez szpital tzw. zarzutu przedawnienia w procesie i w konsekwencji oddalenie powództwa przez sąd.

*****

Poczytaj też o:

Zakażenie szpitalne – kiedy występuje.

Dokumentacja medyczna i kto może o nią wystąpić