Alicja Sandomierska

adwokat

Tematyką odpowiedzialności za błędy medyczne, w tym za zakażenia szpitalne, interesuję się od bardzo wielu lat. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką we Wrocławiu.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przedawnienie roszczeń w sprawach o błąd medyczny i zakażenie szpitalne

Alicja Sandomierska09 listopada 2023Komentarze (0)

Często zadajecie mi pytanie ile macie czasu na skierowanie pozwu o zapłatę przeciwko szpitalowi, w sytuacji, gdy doszło do zakażenia w szpitalu lub wystąpił błąd medyczny.

Przedawnienie roszczeń w sprawach o błąd medyczny i zakażenie szpitalne – dziś kilka zdań na ten temat.

Pani Mecenas, czy jeszcze nie jest za późno, żeby skierować sprawę do Sądu?

Jakiś czas temu skontaktował się ze mną młody mężczyzna. Będąc jeszcze dzieckiem został zakażony w szpitalu wirusem żółtaczki typu C.

Jego rodzice nie podjęli żadnych działań mających na celu dochodzenie roszczeń od Szpitala, w którym doszło do zakażenia. On sam był zainteresowany, czy będąc już osobą pełnoletnią może samodzielnie wystąpić o zapłatę odszkodowania.

Skutki zakażenia w szpitalu odczuwa bowiem nieprzerwanie od lat.

Kilka dni temu odezwała się do mnie z kolei kobieta, u której także pojawiły się wątpliwości co do terminów dochodzenia roszczeń.

Kilka lat temu podczas porodu doszło do błędu medycznego. Błędu fatalnego w skutkach, zarówno dla niej, jak i narodzonego dziecka.

Ona także nie wystąpiła dotychczas o zapłatę zadośćuczynienia.

Nie dochodziła zapłaty ani dla siebie, ani dla swojego małoletniego dziecka, które w wyniku nieprawidłowych decyzji personelu medycznego pozostaje niepełnosprawne i wymaga stałej opieki do dnia dzisiejszego.

Oboje zapytali mnie, czy jeszcze nie jest za późno, żeby skierować sprawę do Sądu.

Przedawnienie roszczeń w sprawach o błąd medyczny

Pytanie o czas jaki macie na dochodzenie swoich roszczeń majątkowych przed Sądem pojawia się systematycznie.

W związku z tym, poniżej zebrałam dla Was podstawowe informacje na ten temat.

Dowiecie się jakie są terminy dochodzenia roszczeń przed Sądem cywilnym oraz w jaki sposób należy je liczyć.

W artykule tym znajdziecie także odpowiedź na pytanie, czy pomimo upływu terminu przedawnienia można jeszcze skierować sprawę do Sądu.

Czym właściwie jest przedawnienie roszczenia majątkowego?

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, która ma istotne znaczenie w przypadku dochodzenia roszczeń majątkowych przed Sądem.

Najprościej mówiąc, przedawnienie jest to określony czas, po upływie którego nie można dochodzić roszczeń majątkowych przed Sądem.

Terminy przedawnienia nie są jednakowe dla wszystkich poszkodowanych.

Pewne okoliczności mają wpływ na sposób liczenia terminów przedawnienia, jak i ich długość.

Terminy przedawnienia będą takie same niezależnie, czy pozwiesz Szpital, czy inny podmiot leczniczy.

Roszczenie majątkowe jest to z kolei uprawnienie polegające na możliwości domagania się od odpowiedzialnej  za skutki danego zdarzenia osoby/podmiotu zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

W przypadku błędów medycznych i zakażeń szpitalnych roszczeniami majątkowymi podlegającymi przedawnieniu będzie żądanie zapłaty zadośćuczynienia i/lub odszkodowania.

Ile masz czasu na wystąpienie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lub zakażenie szpitalne?

Termin przedawnienia w sprawach cywilnych o błąd medyczny lub zakażenie szpitalne – co do zasady – wynosi 3 lata.

Termin taki powinieneś liczyć od dnia, w którym jako pacjent dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej za błąd medyczny.

O dowiedzeniu się o szkodzie mówimy zaś wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę z ujemnych następstw przebytego leczenia i istnienia szkody. Analogicznie do powyższego obliczamy termin przedawnienia, gdy przy zachowaniu należytej staranności mogłeś się dowiedzieć o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej za jej powstanie.

Jeśli masz już wiedzę, że negatywnych konsekwencjach nieprawidłowego leczenia lub zakażenia szpitalnego oraz wiesz kto ponosi za to winę, termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg.

Powinieneś wówczas w ciągu 3 lat od chwili kiedy dowiedziałeś się o powyższym, wystąpić do Sądu z roszczeniami o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania.

Warto jednak pamiętać, że poza powyższym 3 letnim terminem, ustawodawca wprowadził szczególne rozwiązania. Inne terminy przedawnienia i sposób ich liczenia znajdą zastosowanie w poszczególnych grupach poszkodowanych pacjentów. O tym poniżej.

Co w sytuacji, jeśli błąd medyczny lub zakażenie w szpitalu dotyczy dziecka?

Inny od powyżej opisanego, będzie termin przedawnienia roszczeń pacjenta, który został poszkodowany błędem medycznym lub zakażeniem szpitalnym będąc jeszcze małoletnim dzieckiem.

Za małoletnie dziecko uznajemy osoby do osiągnięcia pełnoletności, czyli ukończenia 18 roku życia.

Roszczenia o naprawienie szkody na małoletnich pacjentach podlegają szczególnej ochronie.

>>> Przeczytaj o sprawie, w której Sąd zasądził na rzecz mojej Klientki zadośćuczynienie w wysokości 65.000,00 zł, odszkodowanie w wysokości 2.880,00 zł oraz ustanowił odpowiedzialność szpitala na przyszłość: Zadośćuczynienie i odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym MSSA – z życia wzięte

Ich przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Jeśli zatem, jak ten młody mężczyzna, o którym wspomniałam na wstępie, zostałeś zakażony w szpitalu np. wirusem żółtaczki typu C, będąc jeszcze dzieckiem i poniosłeś z tego tytułu szkodę, a Twoi rodzice nie podjęli żadnych kroków prawnych, być może jeszcze nic straconego. Masz bowiem 2 lata po uzyskaniu pełnoletności na samodzielnie dochodzenie roszczeń majątkowych od szpitala.

Nie ma tutaj znaczenia, czy zostałeś poszkodowany mając 4 latka, czy mając lat 16.

Zawsze po uzyskaniu pełnoletności masz jeszcze 2 lata, aby skierować sprawę do Sądu.

Jeśli dochowasz tego terminu nie narazisz się na podniesienie zarzutu przedawnienia przez szpital w sporze sądowym.

A co jeśli do błędu medycznego doszło w wyniku popełnienia przestępstwa?

Jeszcze inny termin przedawnienia, obowiązuje w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa.

Roszczenie o naprawienie takiej szkody ma znacznie wydłużony termin przedawnienia. Wynosi on bowiem aż 20 lat.

Termin ten liczymy jest od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Nie warto czekać do ostatniej chwili z wniesieniem pozwu.

Pamiętaj, że przed przygotowaniem samego pozwu i skierowaniem go do Sądu, należy przygotować się do sprawy.

Wymaga to zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, jej analizy, a także podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. Jeśli takiej próby nie podejmiesz, będziesz musiał się z tego wytłumaczyć przed Sądem.

Weź także pod uwagę, że podmiot leczniczy po otrzymaniu od Ciebie zgłoszenia szkody, zazwyczaj przekazuje je swojemu ubezpieczycielowi.

Zakład ubezpieczeń przeprowadza wówczas postępowanie likwidacyjne. Postępowanie takie kończy się wydaniem decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania zadośćuczynienia i/lub odszkodowania. Czas takiego postępowania powinien wynosić 30 dni.

W przypadku spraw o zakażenia szpitalne, czy błędy medyczne, niemal zawsze znacznie się wydłuża.

Takie postępowanie wielokrotnie trwają nawet kilka miesięcy.

>>> Dokumentacja medyczna w procesach o błędy medyczne jest jednym z podstawowych dowodów. Sprawdź w jakiej formie możesz ją uzyskać we wpisie: Dokumentacja medyczna

A co się stanie jeśli wniesiesz pozew o roszczenie, które uległo już przedawnieniu?

Wówczas powinieneś liczyć się z tym, że podmiot leczniczy przeciwko któremu skierujesz pozew, będzie bronił się przed Twoimi żądaniami podnosząc zarzut przedawnienia.

Podmioty lecznicze w sporach sądowych są niemal zawsze reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego.

Nie masz więc co liczyć, że przedawnienie nie zostanie dostrzeżone przez drugą stronę.

Zasadą, w sytuacji przedawnienia roszczenia, jest oddalenie powództwa przez Sąd.

Krótko mówiąc oznacza to, że przez brak dochowania terminu do wniesienia pozwu, możesz przegrać sprawę, a Twoje żądanie zapłaty zadośćuczynienia i/lub odszkodowania nie zostaną uwzględnione. I to niezależnie od tego, czy Twoje stanowisko i zarzuty względem szpitala pozostawały uzasadnione.

Czy przedawnione roszczenie zawsze podlega oddaleniu przez Sąd?

Tak jak pisałam powyżej-co do zasady…  Jak wiadomo od każdej zasady są wyjątki.

Istnieje możliwość, że Sąd nie uwzględni podnoszonego przez placówkę medyczną zarzutu przedawnienia.

Może to jednak zrobić w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. To Sąd oceni, czy taka wyjątkowa sytuacja ma miejsce w Twojej sprawie.

Pominięcie zarzutu przedawnienia przez Sąd może mieć miejsce jedynie, gdy skorzystanie z tego zarzutu przez podmiot leczniczy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowi nadużycie prawa.

Pamiętaj jednak, że Sądy uznają podniesiony zarzut przedawnienia za nadużycie prawa przez podmioty lecznicze tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie jest to powszechna praktyka Sądów.

Sądy dokonując oceny, czy zachodzi szczególny przypadek, biorą pod uwagę szereg okoliczności sprawy. Przede wszystkim Sąd będzie miał na uwadze, jak znaczne jest przekroczenie terminu przedawnienia.

Ponadto Sąd powinien wziąć pod uwagę charakter uszczerbku, którego doznałeś w wyniku błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a także okoliczności, które spowodowały, że nie wniosłeś pozwu w ustawowym terminie.

>>> Coraz więcej spraw sądowych wytaczanych jest przez pacjentów, którzy w trakcie hospitalizacji zostali zakażeni różnego rodzaju wirusami, czy bakteriami. Przeczytaj jak kształtuje się Odpowiedzialność cywilna szpitala za zakażenie szpitalne

Wnosząc pozew o przedawnione roszczenie musisz liczyć się z tym, że Sąd może oddalić Twoje powództwo właśnie z uwagi na tę okoliczność. Wówczas to Ty poniesiesz wszelkie tego negatywne konsekwencje.

Pamiętaj, że decydująca ocena, czy powództwo powinno zostać uwzględnione pomimo przedawnienia roszczeń zawsze będzie należała do Sądu.

Warto zatem pamiętać o terminowym dochodzeniu swoich roszczeń.

Przedawnienie roszczeń – o czym pamiętać?

Pamiętaj, że powyższe informacje dotyczą przedawnienia roszczeń dochodzonych przed Sądem cywilnym. Jeśli nie chcesz zakładać sprawy sądowej, możesz zainicjować postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

We wpisie Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zamiast sądu? przeczytasz jak ono wygląda i jakie są terminy na jego zainicjowanie.

Alicja Sandomierska
adwokat

Zdjęcie dodane przez Hatice Baran pochodzi z Pexels

***

Zakażenie podczas cesarskiego cięcia

Staphylococcus epidermidis jest bakterią powszechnie występującą na błonach śluzowych jamy ustnej, nosa, gardła, a także w drogach moczowo-płciowych, jelicie grubym oraz na skórze.

Dla osób zdrowych nie jest zagrożeniem, ale u pacjentów po przebytych operacjach, którzy mają osłabioną odporność może wywołać niebezpieczny wstrząs septyczny [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adw. Alicja Sandomierska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adw. Alicja Sandomierska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: